กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 • ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ การสร้าง ปรับปรุง ดัดแปลง จัดระบบ วางแผน และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่ต้องการประมวลผล การเขียน รูปแบบคำสั่งที่จะนำไปใช้กับโปรดแกรมต่าง ๆ การออกแบบรายละเอียดของงานที่จะประมวลผลด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ การควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การให้ คำแนะนำปรึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตัดตาม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อัตราว่าง  1 อัตรา
 • คำตอบแทน 18000 บาท/เดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 –  5  มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!