Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 6 – 26 มิถุนายน 2566

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา / สมัคร 6 – 26 มิถุนายน 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้
  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  – สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
  – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้
  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  – สาขาวิชาการบัญชี
  – สาขาวิชารัฐศาสตร์
  – สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
  หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน
  และการธนาคาร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
  วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
  ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6  –  26 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://ricethailand.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!