สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัคร บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2566  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน อาทิ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รางวัลที่ได้รับ ผลงานที่ประทับใจ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น พร้อมแนบหลั กฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (สำนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) ตรงตามตำแหน่ง ที่ประกาศรับสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจ่าหน้าของถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัครเอกสารการสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์  0 2 2 8 0 2 8 3 7

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!