fbpx

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตําแหน่ง นายแพทย์ 4-6 
 • หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
 • หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยะ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง นายแพทย์ 4-6 
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือสูงกว่า
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง วิศวกร 3-5 
 • หน่วยงาน กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญยาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงิน หรือบัญชี
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • หน่วยงาน ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง ทันตแพทย์ (ชั่วคราว)
 • หน่วยงาน สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
 • หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2564

 • ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 7-8
 • หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ 3-5
 • หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ชั่วคราว)
 • หน่วยงาน สถานพักฟื้นสวางคนิวาส
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2564

 • ตําแหน่ง นายช่างโยธา 1-4
 • หน่วยงาน สถานีเพาะเลี้ยงม้า และสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา (ปฏิบัติงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.redcross.or.th หรือ jobtrc.redcross.or.th

ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!