fbpx

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2564

  • ด้วยกองแผนงาน กรมหม่อนไหม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ จํานวน  1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป
  • จํานวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้างจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 15000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  • สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร 02 558 7924 ต่อ 702
  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21  มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!