Latest:
งาน ราชการงานราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก กีฎวิทยา ปฐพีวิทยา พืชศาสตร์ การปรับปรุงพันธุพืช โรคพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร
  • มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้าน หม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การรับสมัคร ให้ผู้ประสงคํจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเกษตร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
 • เงินเดือน 12,430 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

 • การรับสมัคร ให้ผู้ประสงคํจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!