Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 5 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 7 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000  – 16,500 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000  – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000  – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • ชื่อตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://hss.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม  ถึง  13 พฤศจิกายน  2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!