โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานเปล
  เงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.6

 

 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทย์สภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2.การพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3.การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point

 

 • ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
  2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ณ โรงพยาบาลตํารวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ในระหว่าง
 • วันที่ 29 พฤษภาคม  2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!