สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน  2 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา
 • – ปวส.
 • – อนุปริญญา

 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบหรือสูงกว่า หรือกรณีไม่เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือไม่เป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานศาลยุติธรรม จะต้องเป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้

 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่  18 มีนาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!