Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพเปิดสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ชายและหญิง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  15 – 23 มิถุนายน  2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  15 – 23 มิถุนายน  2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์/ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งช่างทั่วไป จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแลรักษายานยนต์ทุกประเภท รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดูแล รักษา ซ่อมแซมระบบภายในอาคาร ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/มัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับ – ส่ง เอกสาร
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  2. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ในการปฏิบัติงานได้ และมีใบขับขี่ของรถแต่ละประเภทมาประกอบ
  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานธุรการ ในโปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น Microsoft word, Excel

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น Microsoft word, Excel
  3. มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

 • วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
 • กรุณามายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนพลและอัตรากำลัง ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • อาคาร 6  ชั้น  3  ถนนพระราม 1   แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สอบถามโทร  0 2 2 0 5 1 8 2 4  ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)


กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!