fbpx

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ คพ.
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติ : เพศ ชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
 • กรอกใบสมัครแล้วส่งมาทาง E-mail [email protected] (วัน เวลา ในการสัมภาษณ์จะโทรแจ้งภายหลังการรับสมัคร)
 • สถานที่รับสมัคร อาคารกรมควบคุมมลพิษ (ชั้น 2)
 • 92 พหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
 • ติดต่อได้ที่: คุณธัญมน โทร 0-2298-2049    ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ คพ.
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติ : เพศ ชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขา การบัญชี
 • ค่าตอบแทน : 12,285 บาท
 • กรอกใบสมัครแล้วส่งมาทาง E-mail [email protected]
 • (วัน เวลา ในการสัมภาษณ์จะโทรแจ้งภายหลังการรับสมัคร)
 • สถานที่รับสมัคร : อาคารกรมควบคุมมลพิษ (ชั้น 2)
 • 92 พหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
 • ติดต่อได้ที่: คุณธัญมน โทร 0-2298-2049
 • ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
 • เงินเดือน : 15,000 บาท
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง email: [email protected]
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
  6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ผู้ประสานงาน : คุณตวงพร รอดแสวง / ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย กองตรวจมลพิษ
 • โทร. 02-2982544 – 2545 หรือ [email protected]
 • ระยะเวลารับสมัคร: 7 มิถุนายน 2564 – 15 มิถุนายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!