fbpx

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 10 – 16 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 10 – 16 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
 • 1.สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • 2.สาขาวิชาจิตวิทยา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม งานครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ
 • โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 • ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวม ๑๗ ฉบับ และระดับอนุบัญญัติ ๗ กลุ่มกฎหมาย ด้านเด็ก สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการค้ามนุษย์ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับแบบฟอร์ใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคม
 • และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง trang.m-society.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 16  มิถุนายน 2564

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุตามข้อ ทางไปรษณีย์เท่านั้น

 • โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับ ระหว่างวันที่ 10  – 16 มิถุนายน 2564
 • ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ ชั้น 1   ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
 • วงเล็บมุมซอง “สมัคร พนักงานราชการ” ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบจะมอบให้ผู้สมัครในวันที่เข้าสอบ และสามารถสอบถาม รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-218366  ต่อ 1
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!