สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,050 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับ ปริญญาตรี ของหน่วยราชการอื่น ๆ
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 •  พนักงานพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,050 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับ ปริญญาตรี ของหน่วยราชการอื่น ๆ
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • พนักงานตรวจจ่าย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,050 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับ ปริญญาตรี ของหน่วยราชการอื่น ๆ
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,050 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) หรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้สอบผ่านการวดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับ ปริญญาตรี ของหน่วยราชการอื่น ๆ
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.pawnshopbangkokgo.th หรือ jobs.newmediax.ne
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!