กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
 • ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ดังนี้
  1. ทางคอมพิวเตอร์
  2. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  5. ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : พนักงานการพัสดุ
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
 • 1. สาขาการบัญชี 2. สาขาบริหารธุรกิจ  3. สาขาเศรษฐศาสตร์
 • และทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 1. ปริญญาทางรัฐศาสตร์ 2. ปริญญาทางนิติศาสตร์ 3. ปริญญาทาง พาณิชศาสตร์ 4. ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร

 • ตำแหน่ง : พนักงานจัดการงานบุคคล
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 • ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
  1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ 2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์ 3. ปริญญาทางการศึกษา 4. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์ 5. ปริญญาทางรัฐศาสตร์ 6. ปริญญาทางครุศาสตร์ 7. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์  8. ปริญญาทางสังคมวิทยา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา แลละสถานที่รับสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน – 3  ธันวาคม 2564
 • โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ และทางเว็บไซต์ www.bya.moe.go.th หัวข็ง ข่าวประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมของให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป”
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!