สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ปวส. ขึ้นไป สมัคร วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ปวส. ขึ้นไป สมัคร วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทางสาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
  • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถ ทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม
  • มีทักษะวิชาชีพด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  •  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัคร ณ กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!