fbpx

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน 3 อัตรา
  • เงินเดือน 11,280 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    •  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  • การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://otp.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

  • การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://otp.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!