สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จังหวัดสระบุรี)
 • ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนและโครงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 9  มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จังหวัดเพชรบุรี)
 • กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มสารสนเทศการเกษตร
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางวิจัยทางสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี เลขที่ 77 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032-461299 ต่อ 12

 • กรุงเทพ

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!