สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา / หลายอัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา / หลายอัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 •  ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป
 •  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 • ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 • 1. มีสัญชาติไทย
 •  2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 • 3.สามารถทำงานให้กับสำนักงานได้เต็มเวลาตามวันเวลาทำงานที่สำนักงานกำหนด
 • 4.มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถตรงตามที่สำนักงานต้องการ
 • 5.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • 6. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
 • 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • 8. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • 9. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • 10. ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 • 11. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!