สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564

 • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.
 • เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

 • คุณสมบัติเฉพาะ
 •  ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษา ดังนี้
 •  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2534 เป็นต้นไป) หรือ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2529  เป็นต้นไป) หรือ
 •  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาตาม หรือ  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันก่อนวันทดสอบขั้นตอนที่ 3 (วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ จะต้องได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจาก ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุ

 • การสมัคร
 •  วัน เวลาที่รับสมัคร
 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2563
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  https://opdc.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!