กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9188 อัตรา 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 9188อัตรา
 • ในพื้นที่ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

 • ค่าตอบแทนอัตราจ้างเหมาคนละ 9000 บาทต่อเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • (Commนnity Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM)
 • ในพื้นที่ 73  จังหวัด (ผนวก ข และยกเว้น ๓ จังหวัด ที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดสิงห์บุรี

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สามารถ
 • สมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ (พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
 • หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน)
 • ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและ เวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30  นถึงเวลา 16.30 น.
 • การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!