สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

 • ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิทยาศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 •  เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 •  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 •  เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพี ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการ ทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ
 • จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ http://carecitation.go.th/accordex.html

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
 •  เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ http://eaccreditationersc.go.th/acc/indexhtrol

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 4 เลขที่ 190 ถนน แจ้งสนิท ตำบล แจระแม อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ วันที่ 9
 • พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!