fbpx

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 19250 วันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 19250 วันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2564

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 • เงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 • ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบแนวทางการพัฒนาและปรับระบบ วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอปรับเปลี่ยนระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัล
 • ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐเพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ในราชการ ระบบตำแหน่งรูปแบบการจ้างงาน เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพราชการ ระบบการสรรหา ระบบการเรียนรู้และพัฒนาการบริหารผลการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ กับความผูกพันต่อราชการ เป็นต้น
 • ๓. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคราชการ โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ
 • ๔. วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของราชการฝ่ายพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในมิติที่หลากหลายและสร้างแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่
  การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 • ๕. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
 • ๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ทาง เว็บไซต์ : http://personnel-ocsc.job.thai.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!