fbpx

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และงานเอกสาร
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
  • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุ 23-32 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network,  ระบบสารสนเทศ  , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
  • มีทักษะในการวางแผน  และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีม่วง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • พศชาย อายุ 22- 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง
  • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และงานเอกสาร
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
  • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุ 22-35 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ ระบบบริหารคุณภาพ  ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม  หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO , Facilitator ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ เช่น 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
  • ผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO45001, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ด

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ  22- 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

 • ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุ 23-32 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, ระบบควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
  • สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
  • มีทักษะในการวางแผน  และแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุ 23-32 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network,  ระบบสารสนเทศ  , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
  • มีทักษะในการวางแผน  และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์   ไฟฟ้ากำลัง
  •  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์   ไฟฟ้ากำลัง
  •  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • การสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 • การสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!