สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
 • ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 • พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ
 • บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
 • การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ค่าตอบแทน
 • เดือนละ 10,000 บาท

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
 • อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 • ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!