fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร 1584 )
 • ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานจ้างดังนี้
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานรับสายโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา
 • คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช. อัตราเงินเดือน 10500 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,750 บาท
 • โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
 • ณ กรมการขนส่งทางบก ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

 • ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง)
 • ชื่อตำแหน่ง
 • นักวิชาการสถิติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตตราค่าตอบแทน/เดือน
 • 15,750 บาท

 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาสถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติทางประชากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ห
 • โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 5 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร 1584 )


 • ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง)

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!