สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เงินเดือน 25,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดบสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาโท เงินเดือน 25,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 25,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สถาบันเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 25,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศาสตร์

 • การสมัคร
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
 • โดยการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบสามารถดำเนินการได้ 3 วิธี ได้แก่
  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ
  • ส่ง E-mail มาที่ branvi.go.th
  • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!