สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / สมัคร 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / สมัคร 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 • จำนวน 16 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทาง มนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ

 • ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานการออกแบบการสื่อสาร)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน เดือนละ 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางศิลปกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบการสื่อสาร ทางการ ออกแบบนิเทศศิลป์

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://nesdc.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!