สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 40 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา + / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 30000 / ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566


 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เรื่อง รับสมัครพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน)


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : – บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)
  – วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)
  – นิติศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : – วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  – วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : นิติศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


 • การรับสมัคร
 • สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล [email protected] และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 24  MB )
 • โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล [email protected] ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://www.erc.or.th/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!