กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 – 29 มีนาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เงินเดือน 12,850 บาท
 • ประเภท  บริการ
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 • (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • (2) ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญช

 • วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  https://ned.go.th/และ
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • หรือ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 5 7 9 3 3 9 4
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่  25 มีนาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ตามวันและเวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!