กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง) ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / สมัคร 19 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2566


  • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
  • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
  • ทางเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ ทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด


กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!