กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 21 – 29 มิถุนายน 2566

กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 21 – 29 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • ประเภท บริหารทั่วไป
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • (1) งานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลงาน สัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 • (2) บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม เตรียมวาระการประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุมในโอกาสต่าง ๆ
 • (3) การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ จัดประมวลและวิเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
 • (4) ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
 • (5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ
  ทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด


กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!