Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2564

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2564

 • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน
  ด้วยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น
  พนักงาน ในตำแหน่งนายแพทย์ 7 จำนวน 2 อัตรา

 • โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้:-
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (อายุรแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
 • คุณสมบัติอื่น ๆ
 • 1. ไม่จำกัดเพศ
 • 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 3. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพเดียวกันกับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
 • 4. หากมีหนังสือรับรองความประพฤติการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • สังกัด ฝ่ายการแพทย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสามเสน
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานการแพทย์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ตรวจ
 • วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ให้การรักษา ฯลฯ และติดตามผลการรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรค
 • วางแผน ควบคุม ให้คำปรึกษาแนะนำการรักษาพยาบาล ศึกษา และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อประกอบการทดลอง ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (วิสัญญีแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา
 • คุณสมบัติอื่น ๆ
 • 1. ไม่จำกัดเพศ
 • 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 3. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพเดียวกันกับ
 • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา
 • 4. หากมีหนังสือรับรองความประพฤติการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • สังกัด ฝ่ายการแพทย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสามเสน
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยโรคทางวิสัญญีได้
 • โดยถูกต้องและปลอดภัย เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ หรือความผิดปกติในร่างกาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง(www.mea.or.th)
 • ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครต้อง
 • นำหลักฐานต้นฉบับ พร้อมสำเนา แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ งานสรรหา
 • และว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 15 อาคารสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิตเลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!