Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป เงินเดือน 37680 ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป เงินเดือน 37680 ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง : พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น (พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 • เงินเดือน : 37,680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :
  – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 12 ปี
 • สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก
 • มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • 1. พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 2. ศึกษา วิจัย จัดทำ และพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • 3. วางระบบในการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • 4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 2
 • ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!