fbpx

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • จำนวน 6 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mdes.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mdes.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!