Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี + / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17380 / สมัคร 27 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี + / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17380 / สมัคร 27 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2566


 • ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า โดยใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
  ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก
  รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่าง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
  (2) จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมรวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก
  จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้ได้
  สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  (3) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
  (4) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมรวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก
  เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทำคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
  และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
  (6) สำรวจออกแบบ เพื่อการก่อสร้าง เช่น อาคารที่ทำการ อาคารผู้รับบริการ (อาคารนอน อาคารพยาบาล อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องสุขา และอาคารต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนชราคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ โดยใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  (7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยการปรับรูปแบบการใช้งานของอาคารให้สามารถตอบสนองความต้องการของภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
  ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
  (2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
  (3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือ
  หน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
  (4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ
  เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  (5) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไป
  ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่กำหนด


 • เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 –  13 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • ทาง https://m-society.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!