กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 15,000 บาท หลายจังหวัด หลายอัตรา

 • ตำแหน่ง และอัตราว่าง
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี) โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • จำนวน 13 อัตรา
 •  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย
 •  มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 •  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เนื่องจากกระทำ ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

 • สังกัด/หน่วยงาน
 • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร
 • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1  นนทบุรี
 • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 5 ระยอง
 • การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์สำนักพระราชวัง ในเขต รับผิดชอบของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1 และ 5 ดังนี้
 • ภาคกลาง
 •  กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งศูนย์กรุงเทพมหานคร
 • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 4 นนทบุรี ที่ตั้งศูนย์ปริมณฑล ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
 • ภาคตะวันออก
 • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 5 ระยอง ที่ตั้งศูนย์จังหวัดระยอง ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการ 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด

การรับสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้
 • การสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบุคลากรงานพิธี (ชั้น 5) กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ
 • การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้ กรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครตามข้อ
 • (1) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงกลุ่มบุคลากรงานพิธี (ชั้น 5) กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
กดเพื่อดูรายละเอียด ช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!