กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 • จำนวน 30 อัตรา
 • สังกัด ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://labour.jobthaigov.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!