Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี ตั้งแต่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี ตั้งแต่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน)
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานโยธา
 • กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
 • ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 6 ปีต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 •  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักแผนงาน   กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
 • ตั้งแต่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!