ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


 • Relationship Manager
 • กรุงไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกรุงไทย กับงานที่ท้าทายด้าน Relationship Manager (ธุรกิจสัมพันธ์)
 • โอกาสทำงานกับธนาคารชั้นนำ
 • ความก้าวหน้าสูง
 • Great Teamwork Modern workplace, Work from home option
 • มีทุนการศึกษา สวัสดิการครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์
 • คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ด้าน Relationship Manager, Corporate Banking, Corporate Finance, Credit Officer, Sale and Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • วิธีการสมัคร
 • คลิกที่ปุ่ม  “สมัครงาน” โดยผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนก่อน ถึงจะทำการสมัครตำแหน่งดังกล่าวได้
  หรือ กรอกรายละเอียดคลิก https://forms.gle/6rKBWJ1QtCF95mBZA

 • คุณสมบัติงานด้าน Retail Credit Risk, Credit  Risk Modelling , Model and portfolio management Analyst  และ Market​ Risk​ Management
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านสินเชื่อการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะด้านสถิติ
 • สามารถใช้โปรแกรม SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python เป็นต้น

 

 • คุณสมบัติงานด้าน IT Risk – Technical Risk Management and Control
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการสืบค้น (Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก Database และเอกสาร
 • มีประสบการณ์ ความเข้าใจกระบวนการ พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (System Development Life Cycle), การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Management) กระบวนการบริหารด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศ (Data Center Security) การจัดการผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ และผู้ให้บริการภายนอกและบุคคลภายนอก (IT Third Party Management)
 • ประสบการณ์ในการด้านการบริหารควบคุม ด้านการบริหารเสี่ยง หรือ การตรวจสอบภายใน ของ ระบบสารสนเทศ ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศ หรือ กระบวนการพัฒนาระบบงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

 • คุณสมบัติงานด้าน Credit Risk Model Developer และ Data Scientists and AI/ML 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา สถิติ, คณิตศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การวิเคราะห์, บริหารธุรกิจ,การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือการผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมการศึกษา และประสบการณ์ที่เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้าน Statistical หรือ Quantitative Modeling
 • มีประสบการณ์ในด้านการสร้าง Quantitative Modeling, Mathematical Techniques Tools Forecasting และ Cost Benefit Scenario
 • สามารถจัดการข้อมูลและซอฟต์แวร์และการสร้างแบบจำลองทางสถิติขั้นสูง เช่น Python, R, SQL และ SAS
 • มีประสบการณ์ สามารถใช้วิธีการทางสถิติดังต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น Linear and Logistic regression, neural networks, decision trees, experimental design, time- series and forecasting, K-means clustering association rules, RFM, and survival analysis
 • มีวิสัยทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ หากมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ทั้งในด้านการจัดการ การควบคุมความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารขั้นสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอกได้
 • มีทักษะการจัดการโครงการ (Project Management) สามารถเป็นผู้นำควบคุมดูแลโครงการ รวมถึงความคิดริเริ่ม บริหารจัดการทีมงานและบุคคลภายนอกได้

   

   

 • วิธีการสมัคร

  คลิกที่ปุ่ม “สมัครงาน” โดยผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนก่อน ถึงจะทำการสมัครตำแหน่งดังกล่าวได้
  หรือ กรอกรายละเอียดคลิก >> https://forms.gle/Xg1XnGxLyp4rwASRA


 • กรุงไทยรับสมัครตำแหน่งงานด้าน Analyst (นักวิเคราะห์) กับความท้าทายด้วย Digital Disruption โอกาสร่วมงานกับกรุงไทยรอคุณอยู่
 • Senior Analyst
 • คุณสมบัติ
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นิสิต /นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในด้านที่ปรึกษา หรือด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Econometrics และ/หรือ Data analytics tools
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสร้างสายสัมพันธ์
 • เชี่ยวชาญด้านการเขียนและการจัดทำ Presentation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย


 • Retail Banking
 • หากคุณมีประสบการณ์ด้าน Retail Banking ชอบงานคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ
 • โอกาสร่วมงานกับกรุงไทยรอคุณอยู่!
 • คุณสมบัติงานด้าน KPI (ทีมกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย)
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด มีความรู้ด้านการประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • คุณสมบัติงานด้าน MIS และ Data Analytic (ทีมกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย)
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้าน MIS ,SQL, Structured Analysis and Design (SAD)
 • คุณสมบัติงานด้าน Retail Product Specialist (ทีม Retail Payment Solution)
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในช่องทางการตลาดและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทัศนคติที่ดีเยี่ยมต่องานขายและบริการลูกค้า
 • มีความคล่องตัวโดยสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้ด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel, Power point, Internet, Social Network)
 • หากคุณมีประสบการณ์ด้าน Retail Banking ชอบงานคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ

 • IT Specialists
 • โอกาสร่วมงานกับผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับประเทศอย่างแอปเป๋าตัง Krungthai NEXT และอื่นๆ มาถึงแล้ว! กรุงไทยเปิดรับสมัคร IT รุ่นใหม่ไฟแรง หลากหลายตำแหน่ง 
 • Modern workplace, Flexible working hours
 • Great Teamwork
 • งานท้าทาย ความก้าวหน้าสูง
 • โอกาสสร้างสรรค์ Digital Platform ระดับประเทศ
 • คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นิสิต /นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Developer
 • คุณสมบัติ – Master or Bachelor Degree in Computer Science, ComputerEngineering, Information Technology or Related Field- At Least 3-5 Year experienced in Software Development- Strong in Java- Experienced in Framework Spring Boot, Struts, JSF Etc.- Experienced in Database Oracle, DB2 Etc.- Experienced in Front-End or Back-End or Both

  – Knowledge of New Tech Stack

   

 • หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติมสามารถติดต่อ โทร.02-345-1849, 02-345-1851, 02-345-1852 หรือ email : [email protected]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!