กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. ปวส. ป.ตรี / ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566


 • ขยายกำหนดเวลารับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 


 • โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม

 • ตำแหน่งที่รับสนมัคร และอัตราค่าจ้าง 
 • 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท

 • เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร :
 • 1. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ไม่มีรอยประทับตราว่าใช้แล้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • 5. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย

 • กำหนดวันรับสมัคร
 • ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!