สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 23,760 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 23,760 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง สถาปนิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท การออกแบบภายใน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท Electrical Engineering หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท Mechanical Engineering หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท Computer Engineering Computer Science หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท Computer Engineering Computer Science

 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท Civil Engineering หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 – 23,760 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารการ สมัคร ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารการ  สมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”)
 • สมัครทาง E-mail : [email protected] ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ – พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร”
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!