กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • เงินเดือน : 10,430 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่าไม่สามารถสมัครได้
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

 • การรับสมัคร
 • วันและเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1  ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง
 • ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • โดยกรอกข้อมูลการสมัครสอบด้วยลายมือและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ





กดตรงนี้





ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!