fbpx

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สมัครตั้งแต่ วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่สมัคร วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2564

 • รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจ าศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545
 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370.- บาท ประเมินปรับค่าจ้างตามผลงานและอายุสัญญาจ้าง

 • คุณสมบัติ
 •  เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่รับสมัคร
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ท างานล่วงเวลาและวันหยุดได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 •  มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการอ่าน
 • มีใจรักในงานบริการ น้ าเสียงไพเราะ มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 • สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545
 • สังกัดฝ่ายบริการลูกค้า
 • ที่ตั้งอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4
 • ตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์2564
 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย)
 • หรือ สมัครผ่านอีเมล์
 • [email protected]
 • โดยแนบใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
 • (สำหรับเอกสารต้นฉบับ ขอให้น ามายื่นในวันสอบข้อเขียน)

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!