fbpx

สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ปตรี ขึ้นไป / เงินเดือนสุงสุด 37680 สมัคร 12 – 17 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ปตรี ขึ้นไป / เงินเดือนสุงสุด 37680 สมัคร 12 – 17 มิถุนายน 2564

 • ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 •  ตำแหน่ง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพศชาย/หญิง)
 • อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 34680 บาท
 •  ตำแหน่ง นักวิศวกรข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (เพศชาย/หญิง) อัตรา
 • ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 19500บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
 • ตำแหน่ง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารจัดการภายใน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 •  ตำแหน่ง นักวิศวกรข้อมูล
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ จัดการระบบฐานข้อมูลหรือพัฒนาระบบซอฟแวร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความสามารถและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 • การรับสมัคร
 •  รับสมัครรวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.isoc.go.th/
 • หัวข้อ “รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)
 • ระหว่างวันที่  2 มิถุนายน 2564   ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัคร
 •  รับสมัครรวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.isoc.go.th/
 • หัวข้อ “รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)
 • ระหว่างวันที่  2 มิถุนายน 2564   ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ)
 • ที่มา  https://www.isoc.go.th/attach/recruit/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!