fbpx

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 8  – 16 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 8  – 16 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • (เพศหญิง)
 • จำนวน 12 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม
 • (เพศหญิง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
 • (เพศชาย/หญิง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  •  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางาน เครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ช่างกลโรงงาน

 • การสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่  8  – 16 มิถุนายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่  8  – 16 มิถุนายน 2564

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!