สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมัคร 1 – 30 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปริญญาตรี ขึ้นไป / หลายสาขา สมัคร 1 – 30 ตุลาคม 2565


 • ประกาศ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา รับสมัครผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
 • ตำแหน่ง นักวิจัย 4 อัตรา
 • หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  • วางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำโครงการอเสนอโครงการวิจัย ตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด และแผนเสนอของบประมาณประจำปี
  • บริหารจัดการโครงการ/งานวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด และที่สถาบันฯ ได้รับการ สนับสนุน และที่ให้การสนับสนุน โดยกำกับดูแลผู้ช่วยนักวิจัยในการติดต่อประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ/งานวิจัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
  • ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อโครงการ/งานวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด และที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุน และที่ให้การสนับสนุน
  • รับผิดชอบโครงการวิจัยที่สถาบันฯ กำหนด หรือที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การทบทวน วรรณกรรม ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ ออกแบบการ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อสรุป จัดทำรายงานการ วิจัยและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง องคกรระหว่างประเทศ
  • จัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสรุปผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถาบันฯ รวมทั้งการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สถาบันฯ ออกไปสู่สาธารณะผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ
  • ร่วมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
  • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการและผู้นำทางความคิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion ต้องการให้ประเทศเกิดการพัฒนาในมิติต่าง ๆ
  • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่าง ๆ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
  • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและเครื่องมือ จัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่น เข้าใจได้
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจรบกวนโหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบ Resume และเอกสารประกอบมาในรูปแบบไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2565

 

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!