ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17000 บาท / สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566


 • เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

 • มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการการจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม การประเมินผล
  Enablers หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
  สินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
  ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวัน
  หยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ
  “สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2220

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!