Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2566

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2566


 • ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
 • เงินเดือน : 15,000 บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน
 • ด้านช่างเทคนิคปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติดังนี้
 • 1. ศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง ประกอบ ตัดแปลง ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศและระบบน้ำประปาและโทรศัพท์
 • 2. กำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
 • 3. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
 • 4. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบันทึกการบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 5. ตรวจสอบ ติดตั้งโปรแกรม ตั้งค่า ประสานงานการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานเทคนิค และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่
  การปฏิบัติงาน

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

   

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงาน เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

 • โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!