สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 9 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 9 – 29 ตุลาคม 2563

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ สทอภ.
 • ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม /วิศวกร จำนวน 3 อัตรา  สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Acaderny) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม/วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์

 • ตำแหน่ง : นักพัฒนานวัตกรรม/ วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (Programmer)
 •  คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 • ตำแหน่ง: นักพัฒนานวัตกรรม/ วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์   สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หรือหลักสูตรอนุปริญญาที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

 • การรับสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พศ2563 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ 3 ช่องทาง

 • การสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ รับสมัครบุคคล ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่ง 1.2.1 นักพัฒนานวัตกรรม วิศวกร 1.2.2.นักพัฒนานวัตกรรม /.วิศวกร (Programmer) หรือ1.2.3 นักพัฒนา นวัตกรรม/วิศวกร ส่งไปยังฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 อนึ่ง สำนักงานฯ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญในสมัคร และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ประทับตราการส่งภายหลังวันที่ 29 ตุลาคม พศ2563 จะไม่รับสมัคร

 • การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครกรอกข้อความในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมัครได้ที่ www.gistda.or.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ

 • มายื่นในวันสอบคัดเลือกด้วย  การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.istda.ot.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้
 • โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมทั้งลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน
 • วงเล็บมุมของว่า “สมัครงานตำแหน่ง สมัครงานตำแหน่ง 12.1 นักพัฒนานวัตกรรม / วิศวกร 1.2 2 นักพัฒนานวัตกรรม/ วิศวกร (Programmer) หรือ 1.2.3 นักพัฒนานวัตกรรม/ วิศวกร” และนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ลงทะเบียนล่วงหน้า  เว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!