กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 22 ตุลาคม – 6 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 22 ตุลาคม – 6 พฤจิกายน 2563

 • ประกาศกรมการปกครอง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง  อัตราว่าง ค่าตอบแทน

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 3 อัตรา
 • ค่าตอบแทน
 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ
 •  ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 •  เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • หรือ  ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

 • พนักงานคอมพิวเตอร์
 • 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รับ
 • มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของกรมการปกครองสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 5 แห่ง ดังนี้
 • 1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
 • 2) กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
 • 3) กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)
 • 4) กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
 • 5) กรมการปกครอง (ถนนล าลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี)

 • การรับสมัคร
 • ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคล
 • เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและ
 • ประสงค์จะสมัคร ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • เปิดเว็บไซต์www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
 • ให้ผู้สมัครกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
 • จะกำหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
 • นำแบบฟอร์มการช าระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ณ เคาน์เตอร์
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (เพียงวิธีการเดียว) จำนวน 430 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[expander_maker id=”2″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]


 

 

[/expander_maker]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!