สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 68 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2565

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2565

 • ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
 • จำนวน 18 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 31 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติ
 • ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fpo.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fpo.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 

ประกาศรับสมัคร

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!